Stroud, Oklahoma: Route 66.

Stroud, Oklahoma: Route 66.